Mobipunt

Op een mobipunt worden diverse vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en deelauto’s. Mobipunten worden gerealiseerd om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten.

Meer over Mobipunten

Waarom een mobipunt?

Een mobipunt is voor iedere gemeente van toegevoegde waarde is. Het mobipunt kan helpen bij vraagstukken als:

  • De parkeerdruk in de stad wordt steeds hoger, maar er is geen ruimte of wens om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen.
  • Er wordt een nieuwbouwwijk gebouwd waar een lage parkeernorm gewenst is.
  • Er zijn geen toegewezen plekken voor deelvervoer, waardoor overlast of verrommeling ontstaat.
  • Er wordt wel deelvervoer aangeboden, maar niet gebruikt
  • De gemeente of een plek daarbinnen is slecht bereikbaar zonder auto, waardoor het voor bezoekers of mensen zonder eigen auto lastig is om te reizen
  • De gemeente wil graag een actieve manier van vervoer stimuleren, maar de bewoners geven vooralsnog de voorkeur aan de eigen auto
  • Er is geen centrale plek in de wijk, wat de sociale cohesie niet ten goede komt
Mobipunt in de praktijk

Zo zorgt het mobipunt voor oplossingen

Mobipunten zorgen voor een verlaagd autobezit
Een mobipunt maakt het laagdrempelig om eens een deelauto of -fiets te proberen. De locatie wordt de plek waar de reis begint. Hierdoor is de kans groot dat op termijn een groeiende groep inwoners de (tweede) auto van de hand doet of besluit dat er geen eigen auto aangeschaft hoeft te worden.

Deelmobiliteit leidt tot minder autogebruik en meer actief vervoer
Mobipunten dragen bij aan een gezonde stad: gebruikers van deelmobiliteit kiezen minder vaak voor de auto en vaker voor gezonde vervoerwijzen als lopen en fietsen. Omdat er meer ruimte vrij komt voor groen, wordt de lucht schoner en worden bewoners gelukkiger.

Minder auto’s op straat betekent meer ruimte voor spelen, groen en klimaatadaptatie
Met minder auto’s in de straat ontstaat er meer plek voor kinderen om buiten te spelen. De parkeerplekken die hierdoor vrijkomen kunnen ook worden ingezet voor om de openbare ruimte van meer kwaliteit te voorzien, zoals vergroening. Ook op de hub zelf kan er ruimte gemaakt worden voor vergroening. Omdat er minder verharde oppervlakken nodig zijn voor parkeerplaatsen van privéauto’s, dragen buurthubs bij aan klimaatadaptatie.

Mobipunten gaan vervoersarmoede tegen
Mobipunten kunnen bijdragen aan het verminderen van vervoersarmoede en de toegankelijkheid van het (openbare) vervoersnetwerk bevorderen. Vervoersopties op de hub kunnen afhankelijk van de mate van gebruik goedkoper zijn dan het bezit en gebruik van een privéauto. Zo hebben mensen met een lager inkomen qua mobiliteit meer mogelijkheden om deel te nemen aan de samenleving.

Mobipunten versterken de buurt
Het mobipunt is een ontmoetingspunt waar mobiliteit een centrale rol speelt. Bewoners en gebruikers komen elkaar hier tegen en dat kan het gevoel van sociale cohesie van de buurt versterken. De faciliteiten op de hub kunnen hieraan nog meer bijdragen, zoals speelvoorzieningen en bankjes, een afvalverzamelingspunt, maar ook pakketkluizen.

Direct aan de slag!