PRIVACYVERKLARING MOBIPUNT

Mobipunt is een initiatief van Advier B.V. Mobipunt neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring van mobipunt staat omschreven hoe mobipunt omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt mobipunt?

Voor het aanbieden van onze dienstverlening en het uitvoeren van projecten verzamelt mobipunt persoonsgegevens. Mobipunt verzamelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van haar diensten en projecten. Gegevens worden verzameld via web-aanmelding of telefoon en in de meeste gevallen krijg je ook een persoonlijk account. Via het web of je persoonlijk account vragen wij de volgende (gedeeltelijk optionele) gegevens

 • voornaam;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • adres;
 • vragen rondom gewenste deelauto

Mobipunt werkt samen met diverse toeleveranciers voor het aanbieden van deelmobiliteit. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten.

Waarom verzamelt mobipunt persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw gegevens om:

 • geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • jou gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van jouw dienstverlening;
 • jou te informeren over onze dienstverlening, verzoeken en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven);
 • met jou een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om jouw deelname in een project mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een account, je mobiliteitsgedrag bij te houden en jouw deelname aan eventuele campagnes mogelijk te maken;
 • om onderzoek te doen naar mobiliteit gerelateerde onderwerpen;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien nodig voor de dienst, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden

Mobipunt kan informatie over mobiliteitsgedrag verstrekken aan derden ten behoeve van onderzoek. Vaak gaat het om overheden die de projecten (deels) bekostigen. Indien mobipunt dat doet anonimiseren of pseudonimiseren wij jouw gegevens zodat ze nooit terug te herleiden zijn naar jouw persoon.

Mobipunt kan voorts je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Ten slotte kan mobipunt jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Daarnaast werken wij samen met toeleveranciers zoals Mailchimp en Slaask. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten. De servers van Mailchimp staan buiten de EU. De servers van Slaask staan binnen en buiten de EU.

Google Analytics

Om het gebruik van onze website te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen, wordt voor ons geanalyseerd. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. De verkregen informatie zal enkel met derden worden gedeeld wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat. Wil je niet dat deze Google Analytics cookie geplaatst wordt, dan kan je via de Privacy voorkeuren het vinkje uitzetten achter Google Analytics.

Facebook pixel

Om het gebruik van onze marketingacties te optimaliseren, plaatsen we een Facebook pixel op onze site. De informatie die hiermee wordt verkregen, wordt voor ons geanalyseerd. Wil je niet dat deze Facebook pixel geplaatst wordt, dan kan je via de Privacy voorkeuren het vinkje uitzetten achter Facebook.

Hyperlinks

De mobipunt website kan hyperlinks bevatten waarmee je de mobipunt website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door mobipunt via de mobipunt website worden verwerkt. Mobipunt accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Cookies en automatisch gegenereerde gegevens

De automatisch gegeneerde informatie bestaat uit het besturingssysteem dat je gebruikt en “cookies”. Mobipunt gebruikt deze informatie enkel om jouw gebruik van de dienst mogelijk te maken en je gebruikservaring te verbeteren en zal deze data nooit verkopen of delen met derden zonder jouw expliciete toestemming. Mobipunt maakt gebruik van technische en functionele cookies die zij zelf plaatst en uitleest. Deze cookies zijn nodig om de mobipunt website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de mobipunt website. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de in de mobipunt website ingevulde instellingen, zoals je taalvoorkeuren.

Je kunt bepalen welke cookies worden ingeladen door te klikken op de volgende link: Privacy voorkeuren

Hoe lang bewaart mobipunt jouw persoonsgegevens?

Mobipunt bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en met andere vigerende wetten. Je persoonsgegevens worden niet langer dan nodig bewaard dan nodig in verband met het doel waartoe deze gegevens zijn verzameld.

Wat zijn mijn rechten?

Het is mogelijk om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die bij mobipunt over je zijn vastgelegd. Hiertoe kun je een verzoek tot inzage sturen naar helpdesk@mobipunt.net met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Mobipunt zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Indien je je account in een project verwijdert, zal mobipunt dit account blokkeren. Wij zullen al jouw gegevens ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de gegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn. Mobipunt zal na beëindiging van je account de geanonimiseerde mobiliteitsgegevens bewaren voor het gebruik daarvan voor marktstudies en – onderzoek met betrekking tot mobiliteit gerelateerde onderwerpen, alsmede voor statistische doeleinden.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij mobipunt op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat mobipunt je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Mobipunt zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien mobipunt je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Mobipunt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens Je kunt je eigen gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij mobipunt over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar helpdesk@mobipunt.net met in de onderwerpsregel ‘verzoek tot inzage gegevens’. Mobipunt zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek. Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die je niet in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij mobipunt op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat mobipunt je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Mobipunt zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien mobipunt je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

Mogen minderjarigen gebruikmaken van de mobipunt website en diensten?

Ja, minderjarigen mogen gebruik maken van de website. Voor het gebruik van de mobiliteitsdiensten verwijzen wij naar de desbetreffende aanbieder.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de mobipunt website en/of via het door jou opgegeven e-mailadres. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van mobipunt voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten.

Vragen of klachten

Mocht je nog vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar helpdesk@mobipunt.net.